GREECE


ราคาเริ่มต้น 69,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-VWQR06
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ กรีซ 
ช่วงเวลา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • วิหารอพอลโล
 • เกาะซานโตรินี
 • วิหารพาร์เธนอน
 • สนามกีฬาเดลฟี่
 • พิพิธภัณฑ์เดลฟี่
 • โรงบ่มไวน์เมืองฟิร่า 
 • ย่านเมืองเก่าปลาก้า
 • วิหารแห่งเทพโพไซดอน
 • เข้าชมอารามลอยฟ้าเมทิโอรา
 • ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Athens

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง