ไทจง เกาสง อาหลีซาน ไทเป


ราคาเริ่มต้น 14,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-TT-VZRMQ02
สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เมษายน - ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • อุทยานอาลีซาน 
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 
  • วัดโฝวกวงซัน 
  • ตลาดหลิ่วเหอ 
  • ตลาดฟงเจี๋ย 
  • ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-เกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ

วันที่ 2

วัดโฝวกวงซน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง

วันที่ 3

เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ-ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่ 4

ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)ศูนย์สร้อยสุขภาพ

วันที่ 5

หมู่บ้านสายรุ้ง -ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
22 - 26 มิถุนายน 2562  14,888
06 - 10 กรกฎาคม 2562  18,888
27 - 31 กรกฎาคม 2562  18,888
**วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10**   
03 - 07 สิงหาคม 2562  16,888
10 - 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่)  17,888
17 - 21 สิงหาคม 2562  16,888
24 - 28 สิงหาคม 2562  16,888
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 15,888
05 - 09 ตุลาคม 2562  17,888
19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)  18,888
26 - 30 ตุลาคม 2562  17,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง