ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป


ราคาเริ่มต้น 15,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-ZTPE01
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ปล่อยโคมขงหมิง 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • วัดหลงซานซื่อ 
 • ตึกไทเป101 
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น 
 • ตลาดซื่อหลิน 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • ตลาดฟงเจี๋ย

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่ 3

เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินตง

วันที่ 6

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
22 – 27 พฤษภาคม 2562  15,999
05 – 10 มิถุนายน 2562  16,999
19 – 24 มิถุนายน 2562  15,999
03 – 08 กรกฎาคม 2562  15,999
13 – 18 กรกฎาคม 2562  19,999
24 – 18 กรกฎาคม 2562  19,999
07 – 12 สิงหาคม 2562  18,999
21 – 26 สิงหาคม 2562  15,999
11 – 16 กันยายน 2562  16,999
25 – 30 กันยายน 2562  15,999
02 – 07 ตุลาคม 2562  15,999
09 – 14 ตุลาคม 2562  19,999
19 – 24 ตุลาคม 2562  17,999
22 – 27 ตุลาคม 2562  18,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง