ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา


ราคาเริ่มต้น 11,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-IT-XW-T36
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มิถุนายน - สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ปล่อยโคมผิงซี 
 • ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟผิงซี 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 
 • วัดหลงซาน 
 • ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี

วันที่ 4

ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินตง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
01 - 05 Jun 2019  12,888
02 - 06 Jun 2019  11,888
05 - 09 Jun 2019  14,888
05 - 09 Jun 2019  13,888
06 - 10 Jun 2019  12,888
09 - 13 Jun 2019  11,888
12 - 16 Jun 2019  13,888
15 - 19 Jun 2019  12,888
16 - 20 Jun 2019  12,888
19 - 23 Jun 2019  13,888
20 - 24 Jun 2019  13,888
22 - 26 Jun 2019  12,888
23 - 27 Jun 2019  12,888
26 - 30 Jun 2019  13,888
27 Jun - 01 Jul 2019  12,888
29 Jun - 03 Jul 2019  12,888
30 Jun - 04 Jul 2019  12,888
03 - 07 Jul 2019  13,888
04 - 08 Jul 2019  12,888
06 - 10 Jul 2019  12,888
07 - 11 Jul 2019  12,888
10 - 14 Jul 2019  14,888
11 - 15 Jul 2019  16,888
13 - 17 Jul 2019  16,888
14 - 18 Jul 2019  15,888
17 - 21 Jul 2019  14,888
18 - 22 Jul 2019 12,888
20 - 24 Jul 2019  13,888
21 - 25 Jul 2019  12,888
24 - 28 Jul 2019  13,888
25 - 29 Jul 2019  13,888
27 - 31 Jul 2019  13,888
28 Jul - 01 Aug 2019  12,888
31 Jul - 04 Aug 2019  13,888
01 - 05 Aug 2019  12,888
03 - 07 Aug 2019  12,888
04 - 08 Aug 2019  12,888
07 - 11 Aug 2019  14,888
08 - 12 Aug 2019  15,888
10 - 14 Aug 2019  14,888
11 - 15 Aug 2019  13,888
14 - 18 Aug 2019  13,888
15 - 19 Aug 2019  13,888
17 - 21 Aug 2019  13,888
18 - 22 Aug 2019  12,888
21 - 25 Aug 2019  13,888
22 - 26 Aug 2019  13,888
24 - 28 Aug 2019  12,888
25 - 29 Aug 2019  12,888
28 Aug - 01 Sep 2019  13,888
29 Aug - 02 Sep 2019  13,888
   

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง